Distančně.cz

Zásady ochrany osobních údajů

1. Základní ustanovení

 1. Tento dokument shrnuje základní zásady nakládání s osobními údaji uživatelů webových stránek umístěných na adrese https://www.distancne.cz (dále jen „Portál“).
 2. Portál je provozován fyzickou osobou Radoslavem Niče, IČ 76078396, se sídlem Rapotín, Nová 345 (dále jen: „Provozovatel“), který tak působí jako správce osobních údajů. Kontaktní údaje na Provozovatele jsou uveřejněny na kontakní stránce umístěné na https://www.distancne.cz/kontakty/.
 3. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

2. Zpracovávané osobní údaje

 1. Zpracováváme především osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb, resp. uzavření smlouvy o užívání této služby. Jedná se o údaje, které nám sdělíte při registraci do Portálu: Jméno, příjmení, e-mailová adresa a heslo (které ukládáme v zašifrované podobě).
 2. V případě zájmu o provedení objednávky placeného kurzu je Provozovatel oprávněn vyžadovat další (fakturační) údaje, kterými mohou být: IČ, DIČ a fakturační adresa.
 3. Dále zpracováváme také údaje, které od získáme tím, že používáte naše služby: IP adresa a soubory cookies. Více informací o souborech cookie naleznete na stránce zásad používání souborů cookie, umístěné na https://www.distancne.cz/soubory-cookies/.

3. Účel zpracování

 1. Vaše osobní údaje zpracováváme především abychom mohli spravovat uživatelské účty Portálu, abychom Vám mohli poskytovat služby o které jste projevili zájem (ať již se jedná o služby bezplatné či placené) a abychom mohli zajistit a neustále zvyšovat bezpečnost našich služeb a tím i Vašich údajů. Poskytování služby Portálu zahrnuje např.:
  • Možnost zapsat a účastnit se online kurzu.
  • Možnost absolvovat závěrečný testu za účelem získání certifikátu.
  • Možnost hodnocení absolvovaných kurzů.
 2. Vaše údaje dále zpracováváme za účelem:
  • Provádění analýz a měření - Provozovatel zjišťuje například návštěvnost Portálu, počet shlédnutých stránek, typ zařízení, čas stávený na stránkách... Tyto údaje jsou sbírány pomocí anonymizovaných dat.
  • Provádění přímého marketingu - jedná se zejména o zasílání obchodních sdělení a newsletterů.
  • Analýzy Vašich preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim individuálním potřebám.
  • Zodpovězení Vašeho dotazu zaslaného na uveřejněnou e-mailovou adresu
  • Účetní a daňové účely - evidence ve smyslu účetní a daňové legislativy
  • Plnění ostatních zákonných povinností - např. poskytování informací orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci.

4. Právní základ zpracování

 1. Plnění smlouvy, v případě, že se jedná o využívání služeb Portálu, tedy služeb, které jste začali cíleně užívat (do nichž jste se registrovali).
 2. Oprávněné zájmy Provozovatele - dané zájmem na ochraně našich práv, zpracováním ke statistickým účelům, měření návštěvnosti, analýze Vašich preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim individuálním preferencím, zajištění bezpečnosti Portálu, provánění přímého marketingu.
 3. Plnění zákonných požadavků - předcházení deliktní činnosti, vedení účetnictví, plnění povinností podle daňových předpisů aj.

5. Seznam zpracovatelů

 1. Provozovatel je oprávněn využít služeb zpracovatelů, je-li to nezbytné za účelem zajištění služeb. Jedná se o tyto kategorie:
  • Poskytovatelé platebních brán
  • Poskytovatelé analytických nástrojů
  • Provozovatelé reklamních systémů
  • Osoby, zajišťující technický provoz služby
 2. V určitých případech jsme také povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

6. Doba uchování

 1. Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy.
 2. Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:
  • Plnění smluvního vztahu - do odvolání
  • Správa uživatelských účtů Portálu - do doby zrušení účtu
  • Zobrazování pouze reklam na základě zájmů návštěvníka Portálu - max. 6 měsíců
  • Provádění analýz a měření - max. 6 měsíců
  • Provádění přímého marketingu - do odvolání
  • Údaje získané v souvislosti se zasláním Vašeho dotazu – max. 1 rok
  • Účetní a daňové účely - 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění

7. Zabezpečení osobních údajů

 1. Provozovatel prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Provozovatel prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8. Práva subjektů údajů

 1. Máte právo požadovat po Provozovateli informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme.
 2. Máte právo požadovat po Provozovateli vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
 3. Máte právo vyžádat si u Provozovatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.
 4. Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
 5. Máte právo požadovat po Provozovateli omezení zpracování osobních údajů, popř. výmaz osobních údajů - je možné ho uplatnit pouze za předpokladu, že nejsou osobní údaje již potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány.
 6. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů máte právo obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.