Distančně.cz

Podmínky užívání

1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Podmínky užívání řídí veškeré právní vztahy, které vznikají při užívání služeb Portálu Distančně.cz.

2. Vymezení pojmů

 1. Provozovatelem Služby je fyzická osoba: Radoslav Niče, IČ: 76078396, zapsaný v živnostenském rejstříku MÚ Šumperk (dále jen „Provozovatel“).
 2. Portálem se rozumí online vzdělávací služba nabízející přístup k výukovým kurzům, umístěný na webové adrese (URL) https://www.distancne.cz (dále jen „Portál“).
 3. Tutor je fyzická nebo právnická osoba, která po předchozí domluvě s Provozovatelem, publikuje své výukové kurzy (dále jen „Tutor“).
 4. Uživatel je fyzická, která využívá portál v roli studenta (dále jen „Uživatel“).

3. Práva a povinnosti Uživatele

 1. Uživatel je povinen při využívání služeb Portálu uvádět jen pravdivé údaje, které nejsou v rozporu se zákonem České Republiky či obecně platnými etickými normami.
 2. Uživatel odpovídá za veškeré své aktivity na Portálu.
 3. Uživatel souhlasí se zasíláním informačních i reklamních e-mailů Provozovatele.
 4. Uživatel souhlasí s používáním souborů cookie sloužících ke správnému fungování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
 5. V případě psaní recenze Uživatel ručí za to, že je autorem toho textu a vychází pouze ze svých vlastních zkušeností.
 6. Pro využívání služeb Portálu musí mít Uživatel nebo jeho právní zástupce plnou způsobilost k právním úkonům
 7. Uživatel se zavazuje nesdělovat svoje přístupové údaje jakékoliv třetí osobě. Uživatelský účet nepřenosný a je vázán vždy na jednoho Uživatele.
 8. Registrací do Portálu Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito Podmínkami užívání a zavazuje se je bezpodmínečně je dodržovat.
 9. Uživatel se zavazuje zdržet se jakéhokoliv jednání, které je způsobilé přivodit Poskytovateli škodu.

4. Kurzy a výukové materiály

 1. Provést objednávku placeného kurzu může pouze Uživatel, který je občanem České republiky, popř. právnická osoba, která má české fakturační údaje. V opačném případě je nezbytné kontaktovat Provozovatele Portálu a sjednat možnost objednávky kurzu individuálně.
 2. Po odeslání objednávky a uhrazení kurzu získává Uživatel právo neomezeného přístupu do zakoupeného kurzu, a to po celou dobu existence Portálu. Vyjimku tvoří zakoupení kurzu právnickou či podnikající osobou (tzn. fakturace na IČ), kde je přístup do kurzu omezen na 1 rok.
 3. U placeného kurzu se Uživateli kurz zpřístupní až po zaplacení peněžní sumy, na účet Provozovatele.
 4. Tyto podmínky neumožňují jakékoliv vracení již přijatých plateb ze strany Uživatele.
 5. Sdílení přístupů ke kurzům je zakázáno. Stejně tak je zakázáno šíření materiálů a multimediálního obsahu mimo Portál.

5. Práva a povinnosti Provozovatele

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo provádět jakékoli změny v údajích poskytnutých Uživateli bez předchozího upozornění.
 2. Provozovatel se bude snažit o maximální funkčnost a dosažitelnost poskytovaných služeb.
 3. Provozovatel neodpovídá za případné škody Uživatele v souvislosti s používáním služeb Portálu a to v jakémkoliv rozsahu.
 4. Poskytovatel není odpovědný za obsah a kvalitu kurzů a materiálů poskytnutých Tutory a zobrazovaných Uživatelům v rámci služeb Portálu.
 5. V případě, že Uživatel využívá kteroukoli službu Portálu v rozporu s těmito podmínkami, má Poskytovatel právo kdykoli, bez předchozího upozornění ukončit či omezit Uživateli poskytování služeb Portálu to bez nároku na vrácení peněz.
 6. Poskytovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit obsah těchto Podmínek užívání. Jakékoliv změny těchto Podmínek nabývají účinnosti dnem určeným Poskytovatelem. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje pokračování v používání služeb ze strany Uživatele i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek.
 7. Poskytovatel nenese zodpovědnost zejména za plnou funkčnost a stoprocentní dostupnost služeb Portálu

6. Zpracování osobních údajů

 1. Osobní údaje jsou vždy zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy.
 2. Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatele zcela v souladu s platnou legislativou. Více informací o zásadách zpracování osobních údajů je uvedeno ns samostatné stránce https://www.distancne.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

7. Závěrečná ustanovení

 1. Tato pravidla jsou vytvořena v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky a jsou závazná pro obě strany. Pokud Uživatel s podmínkami nesouhlasí, nesmí služby Portálu používat.
 2. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 6. 2016.